Czy umożliwienie uczniom klas I-III obecności w szkole obliguje pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania do zabezpieczenia w niej realizacji świadczeń?

Czy umożliwienie uczniom klas I-III obecności w szkole obliguje pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania do zabezpieczenia w niej realizacji świadczeń?

Opublikowano: QA 1460003 LEX

Status: aktualne

 

Autor odpowiedzi:

Choromańska Iwona

Odpowiedzi udzielono:

 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

 

PYTANIE

Czy mając na uwadze aktualne przepisy dot. pracy szkół w warunkach COVID-19 oraz obowiązujące zasady realizacji świadczeń gwarantowanych w poz w środowisku nauczania i wychowania - przepisy obligują nas do zabezpieczenia pielęgniarki lub higienistki w szkołach?

Aktualne przepisy regulujące pracę w szkołach nie przywróciły nauki szkolnej – w szkołach sprawowana jest tylko opieka nad dziećmi.

ODPOWIEDŹ

Po umożliwieniu uczniom klas I-III obecności w szkole pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania powinna zabezpieczyć realizację świadczeń w miejscu ich wykonywania.

Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 736 ze zm.) określa między innymi wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania. Wykaz świadczeń gwarantowanych udzielanych przez pielęgniarki lub higienistki szkolne w środowisku nauczania i wychowania zawarty jest w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia. Ponadto, zarządzenie nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz. NFZ poz. 177), stanowi uszczegółowienie warunków realizacji umowy w ww. zakresie.

Dla realizacji umowy z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczeń pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, istotne jest zarządzenie Nr 39/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz. NFZ poz. 39) - dalej zarz.18.03.2020r.

W myśl przepisu § 1 ust. 1 zarz.18.03.2020r. w sytuacji braku możliwości udzielania przez świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, którego nie można było wcześniej przewidzieć, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, świadczenia te mogą zostać udzielone przez innego świadczeniodawcę realizującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zarządzenie nie przewiduje innych sytuacji odstąpienia od realizacji umowy z NFZ. W związku z powyższym, pozostają w mocy przepisy obligujące pielęgniarkę i higienistkę szkolną do zabezpieczenia świadczeń w środowisku nauczania i wychowania.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.) w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty odnosi się tylko do pracowników tych jednostek.

§ 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) ustanawia czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:

1) prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266);

2) udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056);

3) udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w pojazdach (pracowni mobilnej);

4) udzielania świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374);

5) sprawowania opieki stomatologicznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078).

Analizując ww. przepisy prawa nasuwa się wniosek, że pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania powinna zabezpieczyć realizację świadczeń w miejscu ich wykonywania, tym bardziej, że w szkole mogą potencjalnie znajdować się uczniowie klas I-III.

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn