Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych
Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję że:


 Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
          Adres siedziby:

          80-147 Gdańsk,
          ul. Wyczółkowskiego 17A
          e-mail biuro@oipip.gda.pl

1.  Dane osobowe są przetwarzane, na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dane są przekazywane do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, którego administratorem jest Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, w trybie określonym w art. 48 ust. 7 ww. ustawy.
2.  Dane osobowe są zbierane w celu stwierdzenia lub przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej oraz dokonania wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych. Brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem stwierdzania lub przyznania prawa wykonywania zawodu lub brakiem wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych.
3.  Osoby, których dane są zawarte w okręgowym rejestrze, prowadzonym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Nie wyłącza to prawa do dostępu do swoich danych osobowych zawartych w rejestrze, prawa do ich poprawy i aktualizacji.
4.  Przekazane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku dane do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych nie mogą być usunięte na wniosek osoby, której dane dotyczą. Usunięcie danych jest możliwe w trybie opisanym w art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, nie wcześniej niż po 15 latach od daty wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.
5.  Dane osobowe przekazane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, zebrane w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych mogą być przekazane innym podmiotom wskazującym na posiadane uprawnienie ustawowe do dostępu do tych danych.
6.  Dane zawarte w rejestrze, stanowiące informację publiczną, wymienione w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia w ramach informacji publicznej, dostęp do nich przysługuje na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
8.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
9.  W trakcie przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
10. W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iodo@oipip.gda.pl.

 

 

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn