KONKURS NA STANOWISKO PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU MEDYCYNY PRACY W GDAŃSKU

 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK
 W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU MEDYCYNY PRACY W GDAŃSKU

 

 

p.o. DYREKTOR  WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W GDAŃSKU  
ul. Okrąg 1B, 80- 871 Gdańsk

 

działając na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018, poz. 393),

 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK
 W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU MEDYCYNY PRACY W GDAŃSKU

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U z 2011 r., Nr 151, poz. 896).

 

Wymagane kwalifikacje:

·           tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo  i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

             - 3 lata pracy w zawodzie pielęgniarki w zakładach opieki zdrowotnej, 

·           tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa  lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i studia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia- - 3 lata pracy w zawodzie pielęgniarki w zakładach opieki zdrowotnej, 

·            licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzani a

           -5  lat pracy w zawodzie pielęgniarki w zakładach opieki zdrowotnej. 

 

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018, poz. 393).

Kompletne dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz podanym adresem i numeru telefonu kontaktowego z adnotacją „konkurs na przełożoną pielęgniarek” w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku ul. Okrąg 1B, 81-871 Gdańsk (sekretariat III p. - pok. nr 30, tel. 58 / 3405901 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30).

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – trzy miesiące od daty ukazania się ogłoszenia.

O terminie rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku ul.Okrąg 1B   (sala konferencyjna).

Materiały  informacyjne  o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Ośrodka udostępnia  Z-ca Dyrektora Maria Czerwińska – kontakt telefoniczny 58/ 3405933 

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn