Sanatorium MSWiA w Sopocie zatrudni pielęgniarkę

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie zatrudni pielęgniarkę do pracy w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

Wymagania:

·     wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,

·     posiadanie kursu specjalistycznego w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu EKG,

·     znajomość obsługi komputera.

 

Oferujemy:

·     zatrudnienie na umowę o pracę  w wymiarze pełnego etatu,

·     świadczenia socjalne. 

 

Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji na adres e-mail: kadry@sanatorium-helios.com.pl lub dostarczenie do Działu kadr, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot, Tel. 58 551-12-28 wew. 242

 

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 221 Kodeksu Pracy, uprzejmie prosimy o załączenie zgody o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie zawartych w mojej ofercie pracy moich danych osobowych innych niż wymienione w art. 221  Kodeksu Pracy, w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych  informujemy, iż:

 

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ), oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

Administratorem danych jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Grzegorz Zaborowski
tel.
607 816 320
e-mail: 
rodo@sanatorium-helios.com.pl

1.       Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: realizacja zadań związanych z procesem rekrutacji przez pracodawcę. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę.

2.       Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 § 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia. 
Dane niewymienione w art. 22
1 §   1 Kodeksu Pracy mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

3.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, inne podmioty na wniosek pracownika, oraz podmioty z którymi Administratora Danych zawarł umowy powierzenia.

4.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

5.       Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.       Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7.       Administrator nie profiluje danych osobowych.

8.       Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.       Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

10.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych na potrzeby kolejnych rekrutacji, będą przechowywane przez okres 24 miesięcy.

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn