Młodsza pielęgniarka w Areszcie Śledczym w Gdańsku

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W GDAŃSKU

Prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

-MŁODSZA PIELĘGNIARKA  SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH – w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Areszt Śledczy w Gdańsku, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk – 1 etat;

 -MŁODSZA PIELĘGNIARKA  AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH – w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk – 1 etat.

Służba Więzienna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, podlegającą Ministerstwu Sprawiedliwości.  Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy wykonywanie kary pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania, środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz kar w systemie dozoru elektronicznego.

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: wykształcenie co najmniej  średnie w zakresie pielęgniarstwa, aktualne prawo wykonywania zawodu.

Oferujemy:

- zatrudnienie oparte o mianowanie (od razu na czas nieokreślony);

- stabilizację zawodową;

- pracę w strukturze hierarchicznej, dającej możliwość awansu w stopniu służbowym i stanowisku;

- możliwość szkolenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- dodatkowe gratyfikacje finansowe w postaci: tzw. trzynastej pensji, równoważnika pieniężnego  za umundurowanie, zasiłku na zagospodarowanie z tytułu przejścia do służby stałej, równoważnika pieniężnego  za brak mieszkania w służbie stałej lub dofinansowania do  zakupu mieszkania, dopłaty do wypoczynku, ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby z innej miejscowości. 

 

Charakter pracy:

- praca wielozmianowa, stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności.

Wymagania:

- minimum średnie wykształcenie

- obywatelstwo polskie;

- zdolność fizyczna i psychiczna do służby;

- niekaralność (osoba która  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo),;

- uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- dawanie rękojmi  prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 

Dokumenty jakie należy złożyć

  • Podanie ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które kandydat się ubiega          (w podaniu należy podać adres e-mail do kontaktu);
  • wypełnioną ankietę personalną ( wydrukowaną dwustronnie), (załącznik nr 1 do ogłoszenia do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca),
  • kserokopie świadectw pracy lub służby,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
  • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej     ( załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca)
  • oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca)
  •  szczegółowe informacje oraz ankieta i oświadczenia dostępna jest na stronie:

 

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-gdansku-mlodsza-pielegniarka-ambulatorium-z-izba-chorych

 

 DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ  NA PODANY NIŻEJ ADRES:

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku

80-803 Gdańsku, ul. Kurkowa 12,

 e-mail: nabor_oisw_gdansk@sw.gov.pl,

 nr tel. 58 323 10 47.

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-gdansku-mlodsza-pielegniarka-ambulatorium-z-izba-chorych

 

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje
Konferencje z kraju i świata
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn