Pielęgniarka żłobek Sopot

DYREKTOR ŻŁOBKA „ PUCHATEK”  W SOPOCIE

 UL. ARMII KRAJOWEJ 58

POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO

 

PIELĘGNIARKA

 

Umowa zlecenia (20 godzin tygodniowo)

 

1. Wymagania niezbędne :

·         wykształcenie wyższe lub średnie pielęgniarskie,

·          posiadanie prawa wykonywania zawodu,

·         znajomość problematyki  z zakresu rozwoju małego dziecka,

·         elastyczność , samodzielność i odpowiedzialność w działaniu,

·         obywatelstwo polskie,

·         niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

1.1Wymagania dodatkowe :

·         empatia, opiekuńczość

·         wysoka kultura osobista

·         wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne zwłaszcza z dziećmi

 

 

2. Zakres obowiązków:

·         Sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem i praca opiekuńczo- wychowawcza w grupach dziecięcych

·         rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych dziecka w poszczególnych grupach wiekowych

·         rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych dziecka

·         edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wśród personelu zatrudnionego             w żłobku

 

3. Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny,

·         życiorys - CV,

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,

·         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·         oświadczenie o niekaralności

·         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

·         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

 31.10.2018

b. Sposób:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko pielęgniarka” w  pokoju Dyrektora Żłobka „Puchatek”, ul. Armii Krajowej 58

 81-843 Sopot, w terminie do 31.10.2018,  w godz. 9.00-15.00 lub                                                     e- mailem na adres : zlobekpuchatek@wp.pl

Decyduje data wpływu do Żłobka.

c. Miejsce:

Żłobek „ Puchatek”  w Sopocie

ul. Armii Krajowej 58

81-843 Sopot

5. Informacje dodatkowe:

  1. Dokumenty, które wpłyną do Żłobka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Telefon kontaktowy : 505 984 221 – Dyrektor Żłobka.

 

Dyrektor Żłobka „Puchatek”

               w Sopocie

             Ewelina Mania

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje, Szkolenia
Szkolenia i Konferencje z kraju i świata
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn