OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE OFERT

 OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE OFERT

z dnia 15.05.2020r.

dla

PERSONELU MEDYCZNEGO

 

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty na:

 

1.      Kliniczne jednostki organizacyjne Spółki dla pielęgniarek, pielęgniarek anestezjologicznych, pielęgniarek operacyjnych w zakresie: świadczenie usług medycznych, planowana liczba godzin do zakontraktowania
na dzień ogłoszenia konkursu –  6 500 h.

2.      Kliniczne jednostki organizacyjne Spółki dla położnych w zakresie: świadczenie usług medycznych, planowana liczba godzin do zakontraktowania na dzień ogłoszenia konkursu –  300 h.

3.      Centrum Rehabilitacji Leczniczej w Gdańsku - Oddział Rehabilitacji Neurologicznej przy Al. Jana Pawła II 50
w Gdańsku dla
pielęgniarek, w zakresie: świadczenie usług medycznych, planowana liczba godzin do zakontraktowania na dzień ogłoszenia konkursu – 168 h.

 

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres:   od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia  31.12.2021r.

 

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

 

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka Ogłoszenia / Konkursy).

 

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Kancelarii Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie ……………….” – w terminie do 25.05.2020r., do godz. 12.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00.

 

Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Zarząd

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;

2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest  Andrzej Kopytek,  adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na udzielanie świadczeń, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych realizowanych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

4. Dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. realizującym określonym w pkt 3 cele tj. m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Po zawarciu umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

11 Spółka objęta jest monitoringiem video. Udzielający zamówienie uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez Przyjmującego zamówienie stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.

 

Pliki do pobrania:

 

Formularz ofertowy pielęgniarka/położna

Oświadczenie

Regulamin konkursu

Zał. Nr 1 do Regulaminu

Pielęgniarka/położna –  wzór umowy

Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki

Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków położnej

Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki anestezjologicznej Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku

Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki anestezjologicznej Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku

Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki operacyjnej

Zał. Nr 2 - finansowy

 

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Polecamy informacje Fundacji AID Ratunek
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn