SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie zatrudni pielęgniarkę

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie zatrudni pielęgniarkę od stycznia 2020 r.

Wymagania:

·     wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,

·     specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego (zachowawczego) lub kurs kwalifikacyjny,

·     znajomość obsługi komputera.

 

Oferujemy:

·     zatrudnienie na umowę o pracę  w wymiarze pełnego etatu (praca zmianowa),

·     świadczenia socjalne. 

 

Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji na adres e-mail: kadry@sanatorium-helios.com.pl lub dostarczenie do Działu kadr, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot,    Tel. 58 551-12-28 wew. 242

 

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 221 Kodeksu Pracy, uprzejmie prosimy o załączenie zgody o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie zawartych w mojej ofercie pracy moich danych osobowych innych niż wymienione w art. 221  Kodeksu Pracy, w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych  informujemy, iż:

 

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ), oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

Administratorem danych jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Grzegorz Zaborowski
tel.
607 816 320
e-mail: 
rodo@sanatorium-helios.com.pl

1.       Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: realizacja zadań związanych z procesem rekrutacji przez pracodawcę. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę.

2.       Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 § 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia. 
Dane niewymienione w art. 22
1 §   1 Kodeksu Pracy mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

3.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, inne podmioty na wniosek pracownika, oraz podmioty z którymi Administratora Danych zawarł umowy powierzenia.

4.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

5.       Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.       Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7.       Administrator nie profiluje danych osobowych.

8.       Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.       Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

10.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych na potrzeby kolejnych rekrutacji, będą przechowywane przez okres 24 miesięcy.

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn