Przychodnia Lekarska ,,Jasień” zatrudni pielęgniarkę POZ

Przychodnia Lekarska ,,Jasień” w Gdańsku przy ul Kartuskiej 404 zatrudni pielęgniarkę POZ

 

 

Opis stanowiska

     praca w gabinecie zabiegowym i punkcie pobrań

     wykonywanie szczepień u dzieci i dorosłych

     wykonywanie zabiegów na zlecenie lekarza

     pobieranie i oznakowanie materiału do badań

     wykonywanie EKG, spirometrii

     dbanie o pozytywny wizerunek placówki

 

Oczekiwania

     wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo do wykonywania zawodu,

     doświadczenie zawodowe w wykonywaniu szczepień,

      mile widziany ukoñczony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, kurs szczepień oraz EKG,

     życzliwe podejście do ludzi oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki

     podstawowa znajomość obsługi komputera,

     umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy

     umowę o pracę,

     wsparcie zespołu i przyjazną atmosferę,

     możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych,

     pracę w innowacyjnej, dynamicznie rozwijającej się grupie medycznej.

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE

       CV (musi obejmować dane, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, posiadane kwalifikacje zawodowe. Kandydat do pracy może również dobrowolnie podać dane dodatkowe, inne niż wymienione wyżej).

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przychodnię Lekarską Jasień Sp. z o.o. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

 

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przychodnia Lekarska "Jasień" Sp. z o. o., ul. Kartuska 404, 80-125 Gdańsk, tel: 58-322-11-51, +48 692-43-43-43, e-mail: plj@post.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@pljasien.pl Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego prowadzącego do zatrudnienia pracownika na ogłaszane stanowisko pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych, których podanie jest obligatoryjne jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zaś dla danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy, dobrowolna i niewymuszona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osoby, która została wybrana na stanowisko będą przetwarzane przez okres istnienia stosunku pracy oraz zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy. Dane osoby, która nie została wybrana na stanowisko, zostaną skasowane po upływie miesiąca od dnia ukończenia procedury naboru, z tym wyjątkiem, że w przypadku osoby, która wyraziła dobrowolną zgodę na dalsze przetwarzanie danych dla celów przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez cały czas do momentu wycofania takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w zakresie, w jakim zostało to określone w RODO. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na bazie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych przewidzianych w Kodeksie Pracy jest wymogiem ustawowym i kandydat jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy jest dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uwzględnienie kandydatury osoby, której dane dotyczą w prowadzonym procesie rekrutacji.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: lucyna.rychlicka@pljasien.pl

 

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn