Struktura organizacyjna Izby

Struktura organizacyjna Izby

Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego posiadającym osobowość prawną są: Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Organami NIPiP są: Krajowy Zjazd, Naczelna Rada, Naczelna Komisja Rewizyjna, Naczelny Sąd, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Organami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych są: Okręgowy Zjazd, Okręgowa Rada, Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Sąd, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Kadencja organów izby trwa 4 lata.

Najwyższym organem NIPiP jest Krajowy Zjazd a w okresie międzyzjazdowym - Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie. Na zewnątrz Naczelną Radę reprezentuje wybrany przez Zjazd Krajowy - Prezes.

Najwyższym organem Okręgowej Izby jest Okręgowy Zjazd, który odbywa się raz w roku. W okresie między zjazdami działalnością samorządu kieruje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, a na zewnątrz reprezentuje ją Przewodnicząca, wybrana na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym (wybory odbywają się co 4 lata).

Okręgowa Rada powołuje z członków rady Prezydium, w skład którego wchodzą: wice-przewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. Pracami Prezydium kieruje Przewodnicząca ORPiP. ORPiP jak i Prezydium realizuje zadania samorządu poprzez podejmowanie uchwał.

Okręgowy Sąd rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez Okręgowego Rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne.

Okręgowy Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

Do realizacji działań merytorycznych powołane są przez ORPiP zespoły i komisje problemowe.

Obsługą biura izby zajmują się etatowi pracownicy.

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn