Zakres ubezpieczenia Pielęgniarek i Położnych przez OIPiP w Gdańsku

                                                                                                                   

GRUPOWE UBEZPIECZENIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY i POŁOŻNYCH

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Polisa nr :   PM 4001205

Okres ubezpieczenia:  01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Suma Gwarancyjna:   równowartość 5.000 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia

 

                        Okręgowa Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wykupiła dla Państwa wyżej wymienioną polisę, której przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone   na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych  przez Pielęgniarkę, Pielęgniarza, Położną lub Położnych w okresie ubezpieczenia i zgłoszone                  w okresach ustawowych .

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody :

·         Powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

·         Powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW)  lub  zatruć pokarmowych                   na osoby trzecie.

·         Podczas udzielania pierwszej pomocy.

 

 

                        Zawarta umowa ubezpieczenia potwierdzona polisą  PM 4001205 nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej  za szkody:                                         

1. Objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  podmiotu wykonującego działalność leczniczą dotyczy Pielęgniarki lub Położnej prowadzącej praktykę zawodową, czyli wykonującej działalność leczniczą                    w formie:

·         jednoosobowej indywidualnej  praktyki zawodowej;

·         spółki cywilnej, lub spółki jawnej;

·         spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek.

Minimalna suma gwarancyjna 30.000 EURO na jedno zdarzenie 150.000 EURO na wszystkie zdarzenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 22.12.2011r. określiło szczegółowy zakres ubezpieczenia                        oraz minimalną sumę gwarancyjną.

 

2. Powstałe podczas praktyk studenckich i staży  oraz  praktyk zawodowych  w ramach specjalistycznych  kursów  i szkoleń  podnoszących  kwalifikacje zawodowe Pielęgniarek i Położnych.

 

Zawarta umowa ubezpieczenia potwierdzona polisą   PM 4001205 nie obejmuje także  szkód :

·         Z tytułu naruszenia praw pacjenta  -  zgodnie z treścią Klauzuli nr 9 – za włączenie klauzuli  składka dodatkowa.

·          W rzeczach ruchomych  osób trzecich użytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem                          ( np. uszkodzony  sprzęt medyczny ) - zgodnie z treścią Klauzuli nr 2 - za włączenie klauzuli  składka dodatkowa.

·         Będące następstwem udzielania świadczeń w zakresie medycyny estetycznej.

·         Będące następstwem udzielania świadczeń w zakresie chirurgii plastycznej.

·         Spowodowane wykonywaniem działalności leczniczej lub udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej               w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu, środków  odurzających, substancji psychotropowych             lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile miało to wpływ   na zajście wypadku.

·         Wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie, w którym osoba objęta ubezpieczeniem nie posiadała uprawnień do wykonywania działalności.

·         Ubezpieczenie nie pokrywa także grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar                   o charakterze pieniężnym.

Podstawa zawarcia umowy Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą Uchwała Zarządu nr 71/2015 z dnia 25.10.2016r.

 

UWAGA !!! Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku   oddzielnymi,  generalnymi  polisami zawsze ubezpiecza  grupy Pielęgniarek i Położnych  podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe w ramach kursów i szkoleń organizowanych przez OIPiP w Gdańsku.

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn