Rejestr podmiotów

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

 

·         Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.11.174.1039) Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku prowadzi rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.;

 ·        Zgodnie z art. 76 ust 1 w/w ustawy podmiot zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego( z wyłączeniem uczelni, szkół prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze) składa wniosek o wpis do rejestru.

!!! UWAGA !!!
W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem systemu SMK.

·         Zgodnie z art. 77 ust 4 w/w ustawy organizator kształcenia jest zobowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Wniosek o wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

·         Zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, 1039, "Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.") opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych  w 2017 roku wynosi: 257,00 zł.

UWAGA rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski!

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Weź udział w badaniach
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn