Plany kursów i harmonogramy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń planowanych przez OIPIP w Gdańsku oraz o jego rozpropagowanie.

Plan jest w sposób ciągły aktualizowany.

Dział Szkoleń Informuje, iż informacje o zakwalifikowaniu się na szkolenie wraz z innymi informacjami dotyczącymi szkolenia przekazywane są kursantom drogą emaliową na adres podany w zgłoszeniu SMK.

 

 

 

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wynikającą z niej potrzeby szczepień OIPiP w Gdańsku zorganizowała u Wojewody Pomorskiego fundusze na organizację SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH SZCZEPIEŃ.

Udział w kursie jest bezpłatny dla członków OIPiP w Gdańsku regularnie opłacających składki na rzecz Samorządu.

 

09 kwietnia 2021 r. – Szczepienia ochronne dla Pielęgniarek (w SMK nazwa planu : Szczepienia Ochronne dla pielęgniarek edycja X Gdańsk) - BRAK MIEJSC

23 kwietnia 2021 r. – Szczepienia ochronne dla Pielęgniarek (w SMK nazwa planu : Szczepienia Ochronne dla pielęgniarek edycja XI Gdańsk) - BRAK MIEJSC

07 maja 2021 r. - Szczepienia ochronne dla Położnych (w SMK nazwa planu : Szczepienia Ochronne dla położnych edycja XII Gdańsk) - BRAK MIEJSC

21 maja 2021 r. - Szczepienia ochronne dla Pielgniarek (w SMK nazwa planu : Szczepienia Ochronne dla pielęgniarek edycja XIII Gdańsk) - BRAK MIEJSC

 

Zajęcia teoretyczne realizowane są online na platformie ZOOM.

Zajęcia praktyczne realizowane są w wyznaczonych placówkach.

 

 

Program kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek dostępny pod linkiem https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Szczepienia-ochronne-dla-pielegniarek.pdf

 Program kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla położnych dostępny pod linkiem https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Szczepienia-ochronne-dla-poloznych.pdf

 

NASTAŁY TRUDNE CZASY DLA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Zagrożenie epidemiologiczne, które od miesięcy paraliżuje coraz to nowe dziedziny naszego życia rodzinnego, zawodowego i społecznego dotknęło również kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Można śmiało powiedzieć, że nastały trudne czasy dla tego obszaru. O ile wcześniejsze zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia, dotyczące kształcenia podyplomowego, nie przewidywały metody e-learningu, to 31 sierpnia 2020 roku w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadzono zmiany, które taką możliwość dopuszczają. Pojawił się zapis, według którego w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone:

1)     z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia;

2)     w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia praktycznego, także w podmiocie, w którym aktualnie pielęgniarka, położna uczestnicząca w kształceniu jest zatrudniona.

Zapis ten miał ułatwić organizatorom kształcenia podyplomowego prowadzenie wszystkich form kształcenia w tak trudnym i niebezpiecznym czasie jakim jest stan zagrożenia epidemicznego. Okazuje się jednak, że problem jest bardziej złożony, bo choć już wiele rzeczy robimy on-line i prawie wszystko ma swój e-odpowiednik, to kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w formie zdalnej wciąż budzi wiele kontrowersji.

            Kształcenie w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia - KTÓRE, CO WAŻNE! DO DZIŚ NIE ULEGŁY ZMIENIE NP. SKRÓCENIU Z TYTUŁU COVID. Programy te zawierają konkretną ilość godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych i konkretne placówki stażowe, gdzie uczestnik kształcenia ma obowiązek odbyć określoną ilość godzin, pod okiem opiekuna stażu. W wielu szkoleniach i kursach zajęcia teoretyczne podzielone są na wykłady oraz ćwiczenia lub warsztaty. I o ile, zgodnie z nowymi zapisami wykłady mogą odbyć się z wykorzystaniem technik i metod e-learningu, to warsztaty i ćwiczenia w takich warunkach prowadzić jest znacznie trudniej - NA NICH BOWIEM MUSIMY NAUCZYĆ SIĘ PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI. Nawet gdy organizator kształcenia dysponuje dobrze wyposażoną salą symulacyjną, to nie zastąpi to warsztatów czy ćwiczeń wykonywanych bezpośrednio przez uczestnika pod okiem prowadzącego zajęcia.

Innym problemem pojawiającym się w tej nowej rzeczywistości są możliwości techniczno-informatyczne zarówno organizatorów kształcenia, wykładowców jak i uczestników kształcenia podyplomowego. Nowe przepisy dopuszczają prowadzenie kształcenia w formie zdalnej, ale to na organizatorze kształcenia spoczywa obowiązek znalezienia odpowiednich narzędzi do prowadzenia kształcenia w takiej formie. Należy mieć również na uwadze aktualne możliwości techniczne uczestników kursów, tak aby nie wykluczyć nikogo z możliwości korzystania z kształcenia podyplomowego. Nie mogą więc być to programy wymagające bardzo wysokich parametrów / wymagań sprzętowych. Zmiana formy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z tradycyjnej, dobrze nam znanej, i do której jesteśmy przyzwyczajeni na formę e-learningową i to wprowadzaną pod presją czasu staje się ogromnym wyzwaniem dla wszystkich. Od organizatorów wymaga to zakupienia odpowiedniej platformy do prowadzenia zajęć zdalnych, każdorazowego zgłaszania do CKPPiP o stosowanych metodach i technikach kształcenia na odległość oraz o zmianach dotyczących placówek szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie kształcenia (Moduł, ile godzin z danej jednostki modułowej będzie prowadzonych zdalnie i za pomocą jakiej platformy),  dla prowadzących zajęcia oznacza wiele dodatkowej pracy, aby przygotować materiały dydaktyczne tak, aby można je było z pożytkiem dla uczestników zastosować w narzędziach informatycznych, a także zapoznania się z nowymi technikami i narzędziami, a od uczestników wymaga większej samodyscypliny i zaangażowania, mimo że w zajęciach mogą uczestniczyć we własnych domach. Do tego sytuacja covid często staje się przeszkodą w tym, aby mogli Państwo jednocześnie jako grupa uczestniczyć w wykładach nawet on-line, lub w ćwiczeniach czy warsztatach „analogowych” - ze względu na obciążenie dyżurami oraz gotowością do pracy / niemal w ciągłej w dyspozycji dla pracodawcy.

Jeszcze innym problemem, z którym borykają się organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w tym trudnym czasie epidemii to pozyskanie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć teoretycznych, ćwiczeń, warsztatów, jak i opiekunów stażu. Wszystkie te osoby to przecież pielęgniarki, pielęgniarze, położne i położni. W zdziesiątkowanym przez COVID środowisku (o brakach, którego wszyscy wiemy od lat) trudno znaleźć osoby z wykształceniem odpowiadającym wymogom programowym szkoleń i kursów, które podjęłyby się zadania prowadzenia zajęć w tej nowej, nieznanej i trochę „przerażającej” formie. Kadra dydaktyczna, która do tej pory chętnie i z ogromnym zaangażowaniem włączała się w proces dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, teraz w czasie walki z epidemią przemęczona, zestresowana, przepełniona obawami o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych, nie ma sił, chęci i czasu na taką działalność. Podobnie wygląda sytuacja z realizacją zajęć praktycznych. W okolicznościach, kiedy z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę zmienia się sytuacja w podmiotach leczniczych trudno jest zaplanować odbycie zajęć stażowych przewidzianych w programie szkoleniowym, nawet z zastosowaniem formy indywidualnej w podmiocie, w którym uczestnicząca w kształceniu pielęgniarka czy położna jest zatrudniona. Oddział, w którym zaplanowano odbywanie zajęć stażowych dziś, jutro staje się oddziałem COVID-owym. Opiekun stażu wpisany w harmonogram kursu dziś, jutro skierowany zostaje na kwarantannę lub izolację. Sytuacja zmienia się tak dynamicznie już nie tylko z dnia na dzień, ale i z godziny na godzinę a Dyrektorzy Placówek Medycznych, w trosce o bezpieczeństwo swoich pracowników i zapewnienie opieki pielęgniarskiej pacjentom, obawiają się otworzyć swoje placówki dla uczestników kursów i szkoleń. To dezorganizuje i bardzo utrudnia prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Powtórzę jeszcze raz, nastały trudne czasy dla kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Patrząc jednak na zapowiedzi ekspertów co do czasu trwania stanu epidemicznego nie możemy na tak długo pozbawić pielęgniarek i położnych dostępu do możliwości aktualizowania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Dużym ułatwieniem dla organizatorów kształcenia byłoby ustandaryzowanie zasad prowadzenia kształcenia podyplomowego w takiej rzeczywistości w jakiej się znaleźliśmy. SZUKAMY JAK NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ!

Wszyscy zgadzamy się, że nauczanie wyłącznie na odległość nigdy nie zastąpi nauczania bezpośredniego, szczególnie jeżeli chodzi o dziedziny o charakterze bardzo praktycznym, jakim jest pielęgniarstwo i położnictwo, jednak w sytuacji w jakiej się znaleźliśmy musimy zrobić wszystko, aby z jednej strony nie pozbawiać pielęgniarek i położnych możliwości kształcenia podyplomowego, a z drugiej strony, aby odbyło się ono z zachowaniem odpowiedniej jakości, bez uszczerbku dla jego uczestników, z zapewnieniem bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującym prawem. Wiele możliwości nauczania z wykorzystaniem metod i technik na odległość, dobrze zaplanowanych i wykorzystanych, może dać bardzo dobre efekty, jako uzupełnienie procesu uczenia bezpośredniego.

Wiemy także jak trudnym wyzwaniem dla Was Koleżanki i Koledzy stało się podnoszenie kwalifikacji.

JESTEŚMY DLA WAS I WSPÓLNYMI SIŁAMI MUSIMY TEMU PODOŁAĆ!

DLATEGO SZUKAMY JAK NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ…

                                                                      mgr Grażyna Waleńska

                                                             Kierownik Działu Szkoleń OIPiP w Gdańsku

 

 

 

Kontakt z Działem Szkoleń email:  szkolenia@oipip.gda.pl
Tel: 58 320 06 83 lub 606 954 413

 

OFERTA BEZPŁATNYCH SPECJALIZACJI SERVMED (KLIKNIJ)

OFERTA BEZPŁATNYCH SPECJALIZACJI OKPPIP RZESZÓW (KLIKNIJ)

OFERTA BEZPŁATNYCH SPECJALIZACJI OKPPIP RZESZÓW (KLIKNIJ)

 

 

 

 

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn